کارنگار: نرم افزار مدیریت کارها و پروژه ها

کارنگار (نرم افزار مدیریت پروژه و پیگیری کارها) راهکاری مدرن برای مدیریت برتر : کارهای خود را سامان دهی و تعریف کنید، ارجا دهید و گزارش بگیرید

کارنگار مدیریتی کارها و پروژه ها

ساختار شکست پروژه و کارها

ساختار شکست پروژه و کارهای خود را تعریف و مدیریت کنید. گزارش انجام و موفقیت شاخه ها و پروژه به صورت اتومات بر اساس گزارش های ثبت شده برای کارها محاسبه و بروزرسانی می شود

استانداردسازی پروژه ها و کارها

انواع پروژه ها، انواع کارها و دیگر استانداردهای مدیریت و پیگیری پروژه ها و کارهای خود را تنظیم کنید. سپس بر اساس این استانداردها پروژه ها و کارهای خود را تعریف و مدیریت کنید.

بحث و تبادل نظر در مورد کارها

بر روی هر کدام از کارهای تعریف شده با دیگر اعضاء تیم تبادل نظر کنید و بحث کنید

کارتابل / داشبورد کارهای من

در قالب یک داشبورد کلیه ی کارهای جدید، زمان گذشته و ... را مدیریت و بررسی کنید

کنترل سطوح دسترسی به پروژه ها و کارها

دسترسی به پروژه ها و کارها و اطلاعات قابل تغییر توسط انجام دهندگان را تنظیم کنید

ورود